St. Wenceslaus Parish
Toronto ON

M6H 3H9

Who we are


St. Wenceslaus Parish welcomes Christians and those who seek to connect to Christianity in the Toronto area.

We aim to make contact with and encourage others to join us in our life-changing Christian journey.

We are a friendly Christian community where we welcome others to join us in our worship and service to God.

Our vision is to make an impact for God, here in Toronto, Ontario by helping people understand the enriching messages of eternal hope given to us by Jesus Christ through His words and deeds.

Everyone is welcome, no matter your age, beliefs, or background. Come just as you are - we'd love to get to know you better.Church Address

St. Wenceslaus Parish
496 Gladstone Avenue
Toronto, ON M6H 3H9
Canada
Phone: (416) 532-5272
Fax: (416) 516-5311
Download vCard with Mass Times   Edit

Church Pastor

Rev. Jan Cukas
Rev. Ján Čukáš
Parish Priest
496 Gladstone Avenue
Toronto, ON M6H 3H9
Canada
Phone: (416) 532-5272
Fax: (416) 516-5311
Download Parish Priest Rev. Ján Čukáš vCard   EditQuote of the Day
John 14:1

Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.

Denomination


Affiliations

  Edit

Church Website


Social mediaLeadership

Leader Name:
Rev. Ján Čukáš   Edit
Leader Position:
Parish Priest   Edit
Formal Title:
  Edit
Leader Address:
  Edit
Tel:
Fax:
(416) 516-5311   Edit
Leader Email:
Leader Bio:
  Edit
  Edit
Other Church Leaders:
  Edit

Leadership PhotosAdministration

Admin Name:
  Edit
Admin Position:
  Edit
Admin Address:
  Edit
Tel:
  Edit
Fax:
  Edit
Admin Email:

Mailing Address

  Edit

Driving Directions

A From:
B To:
496 Gladstone Avenue, Toronto, ON
Mode of Travel:
Travel/Directions Tips

Know how to get there? Share the knowledge with others!   Edit


Parking

  Edit


St. Wenceslaus Parish Toronto Mass Times

Sunday 10:30 AM in Czech

Pravidelné bohoslužby neděle 10:30, pátek 18:30, jindy dle oznámení

Svátost smíření (svatá zpověď) pátek 18:00, jindy na požádání

Křty, svatby dle domluvy

Svátost pomazání nemocných a návštěvy nemocných v naléhavých případech volejte kdykoliv a jinak dle domluvy

První pátky v měsíci 18:00 mše svatá, adorace a požehnání

Poslední soboty v měsíci Výstav Nejsvětější svátosti, 8:00 zahájení adorace, 10:00 svátostné požehnání a mše svatá

První neděle v měsíci “Dětská mše svatá” (během prázdnin se nekonají)

Mass Times last updated on the 6th of June, 2019
Subscribe to Updates   EditWorship Languages

  Edit


Dress Code

  Edit


Children and Youth Activities

Under 12s:
  Edit
Under 18s:
  Edit

Local outreach & community activities

  Edit

Other activities & ministries

  Edit

Special Needs

  Edit

Prayers and Hymns

Main Bible:
  Edit
Hymns and Songs:
  Edit


Other information

Average Adult Congregation:
  Edit
Average Youth Congregation:
  Edit
Additional Info:
  Edit


Church Photos
History of St. Wenceslaus Parish Toronto

Historie farnosti Toronto

Vznik české farnosti sv. Václava v Torontu se datuje do konce čtyřicátých let minulého století, po příchodu většího počtu uprchlíků z komunistického Československa do Toronta; slovenští krajané v Torontu měli svou farnost s kostelem sv. Cyrila a Metoděje již před druhou světovou válkou. Popud k založení farnosti dal český misionář František Dostál působící v Chathamu, který k sloužení bohoslužeb přijížděl občas do Toronta. Na přání skupiny českých katolíků požádal o vyslání českého kněze z uprchlických táborů v Německu a jeho žádosti bylo vyhověno vysláním Otce Antonína Bernáčka, za něhož se farnost v roce 1951 řádně ustavila.

První bohoslužby se konaly v kostele Jezuitské koleje na ulici Wellington Street, krátce také v polské farnosti sv. Stanislava a v kapli katedrály sv. Michala. Z iniciativy Otce Bernáčka byl zakoupen dům na 48 Dewson Street, který se stal farou a střediskem náboženského i kulturního a národního života krajanů v Torontu. Byl v něm mj. také ustaven český peněžní ústav Kampelička a byl místem schůzek Cyrilo-Metodějské ligy v Kanadě. Byty v domě byly také pronajímány krajanům, bydlel v něm např. i Otec Josef Šach, pozdější duchovní správce čs. farnosti sv. Vojtěcha v Burlingtonu. Svépomocí byla v domě vybudována provizorní kaple, v níž byla denně sloužena mše svatá Otcem Bernáčkem, po jeho odchodu do Evropy, Otcem Jaroslavem Jandou, který přišel v roce 1954 do Toronta z Quebecu, kde byl kaplanem na francouzské faře. V roce 1958 byl dům na Dewson Street prodán a zakoupena budova bývalého biografu na 1094 Bloor Street West, v níž se konaly nedělní bohoslužby a ve všední dny zábavy a jiné podniky na splacení dluhu. Když se však v roce 1963 budovala podzemní dráha, byl dům městem vykoupen.

Ještě ve stejném roce se farnost rozhodla koupit budovu opuštěného skladiště na 496 Gladstone Avenue a přebudovat ji na kostel. Za tím účelem se konaly sbírky mezi členy farnosti a při vlastní přestavbě bylo mnoho práce provedeno svépomocí farníků; např. návrh a dozor nad přestavbou vykonal architekt František Stalmach, stavební práce prováděl pan Václav Fürbacher a pan Josef Adlaf se svými syny, oltář a lavice zhotovil pan Jaroslav Rejzek. Přestavba byla ukončena a kostel připraven k posvěcení na jaře roku 1964.

Otec Janda, který měl hlavní zásluhu na vybudování kostela, sloužil farnosti 27 let (krátce za pomoci Otce Neumanna, který však po pětiměsíčním působení ve farnosti zemřel). Po úmrtí Otce Jandy (1. ledna 1982), byl duchovním správcem farnosti Otec František Blažek do roku 1990, kdy byl vystřídán Otcem Svatoplukem Rusem; po jeho předčasném úmrtí v roce 1992 sloužil farnosti opět Otec Blažek do ledna 1999, kdy byl vystřídán Otcem Liborem Švorčíkem. V roce 2015 se stal duchovním správcem farnosti Otec Tomáš Káňa.

Slavné posvěcení kostela sv. Václava bylo velikou slavností celé krajanské veřejnosti. Jejím úvodním podnikem byl v sobotu 30. května 1964 velký slavnostní banket v prostorné a zcela zaplněné společenské hale nového kostela. Mezi velkým počtem čestných hostů byli Mons. B.T. Kyte, farář z katedrály sv. Michala, který zastupoval torontské arcibiskupství, J.H. O’Connor, farář kostela sv. Heleny, P. Václav Feřt, superior českých Jezuitů z Montrealu, P. Jaroslav Popelka, misionář mezi kanadskými Indiány, pastor anglikánské církve Rev. Whitte, duchovní správce čs. baptistického sboru Rev. Joza Novák, starosta města Toronta Phil Givens, několik členů městské rady, poslanec James Trotter, zástupci krajanských organizací a spolků včetně několika ze Spojených států, mezi nimiž byl také senátor státu Ohio Frank Svoboda z Clevelandu. Banket, řízený panem Jaroslavem Bůčkem, na němž podal všeobecnou zprávu o činnosti farnosti předseda farního výboru Ing. Otta R. Havelka, a čestní hosté a zástupci jiných farností a spolků a organizací přednesli své zdravice, byl ukončen zdařilým společenským večerem s tancem.

Slavnost posvěcení kostela se konala v neděli 31. května 1964 v zcela přeplněném kostele, jehož vstupní prostory byly vyzdobeny květinami a papežskými, kanadskými a československými vlajkami. Vlastní posvěcení vykonal torontský arcibiskup kardinál James MacQuigan, jehož u vchodu do budovy kostela uvítal Otec Janda s dalšími českými duchovními, kteří na vysvěcení kostela do Toronta přijeli. Byli mezi nimi mj. P. František Dostál z Chathamu, P. Vojtěch Vít z Chicaga, P. Václav Feřt z Montrealu, P. Jaroslav Popelka ze Spanish, P. Svatopluk Rus, členové farního výboru v čele s jeho předsedou Otou R. Havelkou, skupina Kolumbových rytířů, dívky v národních krojích, skauti a skupina dětí navštěvujících nedělní školu náboženství s učitelkami, ctihodnými sestrami z polské kongregace feliciánek.

Uznáním i vyznamenáním farnosti byla skutečnost, že kardinál MacQuigan, který pro vysoký věk a nemoc již nevykonával církevní funkce, chtěl osobně kostel posvětit i když byl od toho zrazován, vzhledem k příkrému schodišti do kostela. Slavnostně, za zpěvu žalmů přítomnými asistujícími duchovními, kostel posvětil a ve své následující promluvě vyjádřil radost, že mu to bylo umožněno. Uvedl, že zná těžké začátky přistěhovalců a tím více oceňuje jejich obětavost s níž kostel budovali, i velikou chudobu v níž žije a pracuje farář J. Janda. Vyzval přítomné, aby si vážili zděděné víry, a učinili vše pro zachování křesťanské národní tradice i budoucím generacím.

Slavnost posvěcení doprovázel kostelní sbor řízený Josefem Stalmachem, s varhanním doprovodem Dr. Josefa Kyselky, českou mší pro smíšený sbor a varhany od Vojtěcha Říhovského. Duetto zpívala paní Brigita Stalmachová, tehdy již smrtelně nemocná, s paní Svatavou Tesařovou.
Připomínejme si slova kardinála MacQuigana: abychom učinili vše pro zachování křesťanské národní tradice i budoucím generacím.   Edit


Historical Photos

Page administrator

Contact Email:

The power of Christian prayer Abide with us
O Holy Spirit of God, abide with us; inspire all our thoughts; pervade our imaginations; suggest all our decisions; order all our doings. Be with us in our silence and in our speech, in our haste and in our leisure, in company and in solitude, in the freshness of the morning and in the weariness of the evening; and give us grace at all times humbly to rejoice in Thy mysterious companionship.
This page was last updated on the 6th of June, 2019
Subscribe to Updates
Please enter the correct information below. Thank you!
Subject:
Message:
Your Name:
Your Email:
To confirm you St. Wenceslaus Parish, please sign in with one of the social networks below
Continue with Facebook
Continue with Twitter
This church page is missing mass times. Please help this page visitors by submitting St. Wenceslaus Parish Mass Times. Thank you!
Subject:
St. Wenceslaus Parish mass times
Message:
Your Name:
Your Email:
St. Wenceslaus Parish Contact Form
Subject:
Your Name:
Your Email:
Message:
Subscribe to St. Wenceslaus Parish updates
Subject:
Subscription to St. Wenceslaus Parish updates
Your Name:
Your Email:
As soon as St. Wenceslaus Parish updates this page, you'll be notified by email.
Go to top arrow Go to bottom arrow