Lithuanian Martyrs Parish
Mississauga ON

L5C 1T3

Telegram
QR code
×

Lithuanian Martyrs Parish QR code


We found 100 more Roman Catholic churches near Mississauga


  • Show 97 more nearby churches
  • Hide
Who we are

Anapilio svetainė

Anapilio sodyba yra didžiausias lietuvių pastatų telkinys Kanadoje. Didžiuliai Anapilio pastatai su salėmis aptarnauja lietuvius ir kitus apylinkės gyventojus jau nuo 1972 m.

Welcome to Anapilis

Anapilis is the largest Lithuanian-Canadian institution in Canada. The Community Centre with its halls have been serving the people of Mississauga and the greater Toronto area since 1972.

  Edit
Location of worship

Lithuanian Martyrs Parish
2185 Stavebank Road
Mississauga, ON L5C 1T3
Canada
Phone: 905-277-4320
Fax: 905-275-1336
Download Lithuanian Martyrs Parish vCard with Mass Times
Click here to contact the church   Edit

Church Pastor

Fr. Nerijus Smerauskas
Fr. Nerijus Šmerauskas
Pastor
494 Isabella Avenue
Mississauga, ON L5B 2G2
Canada
Phone: 905-277-4320
Fax: 905-275-1336
Download Pastor Fr. Nerijus Šmerauskas vCard
Click here to contact Fr. Nerijus Šmerauskas   EditChurch Website


Lithuanian Martyrs Parish on Social MediaLeadership

Leader Name:
Fr. Nerijus Šmerauskas   Edit
Leader Position:
Pastor   Edit
Formal Title:
  Edit
Leader Address:
494 Isabella Avenue
Mississauga
Ontario
L5B 2G2   Edit
Phone:
Fax:
905-275-1336   Edit
Leader Email:
Click here to contact Fr. Nerijus Šmerauskas   Edit
Leader Bio:
  Edit
  Edit
Other Church Leaders:
Rev. Msgr. John Staskevicius - Residence   Edit


Driving Directions to Lithuanian Martyrs Parish

A From:
B To:
2185 Stavebank Road, Mississauga, ON
Mode of Travel:
Travel/Direction Tips

Know how to get there? Share the knowledge with others!   Edit


Parking

Please share parking information and/or parking experience!   Edit


Lithuanian Martyrs Parish Mass Times

MIŠIŲ VALANDOS

Sekmadienį - 10:00 v.r.

Pirmadienį - 8:30 v.r.
Antradienį - 8:30 v.r.
Trečiadienį - 8:30 v.r.
Ketvirtadienį - 8:30 v.r.
Penktadienį - 8:30 v.r.

Šeštadienį - 8:30 v.r.

MASS TIMES

Sunday - 10:00 am in Lithuanian

Monday - 8:30am
Tuesday - 8:30am
Wednesday - 8:30am
Thursday - 8:30am
Friday - 8:30am

Saturday - 8:30am

It's been more than 4 years since the last mass times update. Please make sure to contact the church to confirm mass times.

Please contact the church to confirm Mass Times
print
PRINT
increase font size
ZOOM
add to calendar
ICAL
subscribe to updates
SUBSCRIBE
  Edit


Share this page:
Telegram
QR code
×

Lithuanian Martyrs Parish QR code


Worship Languages

  Edit


Dress Code

  EditLithuanian Martyrs Parish Church Mississauga Photos
Lithuanian Martyrs Parish History

PARAPIJOS ISTORIJA

Šv. Jono Krikštytojo parapija buvo įsteigta 1928 m., kai Toronte gyvenantys lietuviai gavo arkiv. Neil McNeil leidimą įsteigti lietuvišką parapiją. Kadangi daugumas gyveno apie Dundas gatvę tarp Ossington ir Bathurst gatvių, buvo nupirkta apylinkėje buvusi prebiterininkų šventovė prie Dundas ir Gorevale gatvių kampo ir konsekruota 1928 m. balandžio 19 d. Parapijos pirmuoju klebonu buvo paskirtas kun. Jonas Gervickas.

1935 m. šalia šventovės buvo pastatyta klebonija, o po šventove buvo pačių parapijiečių laisvalaikiais ir savaitgaliais iškastas rūsys ir įrengta salė. Depresijos metais tai buvo stebėtinas atsiekimas. Salė tapo kultūriniu lietuvių centru.

Nuo 1936 m. iki 1948 m. lietuvio kunigo nebuvo ir tuo metu klebonavo kun. Vincent McGiveney.

1948 m. prasidėjo didelis antplūdis lietuvių Kanadon, pabėgusių karo metu nuo Sovietų priespaudos. Jų tarpe atvyko ir kun. Petras Ažubalis, kuris klebonavo iki savo mirties 1980 m. Jo vadovavimo metu šventovė buvo padidinta ir šalia klebonijos įrengtos patalpos “Tėviškės žiburių” laikraščio redakcijai bei spaustuvei. Wasaga Beach miesto apylinkėje buvo įrengtas lietuviškas centras su koplyčia vasarojantiems apylinkės lietuviams ir gautas Toronto arkivyskupijos leidimas ten lietuviams laikyti Mišias.

1960 m. kun. P. Ažubalis įsteigė lietuviškas kapines būsimame Mississauga mieste. Tuo metu Toronto lietuviams pasidarė per ankštos Šv. Jono Krikštytojo parapijos patalpos, o taip pat nebuvo aikštės automobiliams. Todėl kun. Ažubalis nupirko šalia kapinių dar plotą žemės, kad būtų galima perkelti visas lietuviškas įstaigas bei šventovę erdvion pastatams ir didelei autoaikštei tinkamon aplinkon. Toronto arkiv. Philip Pocock leido 1974 m. parapiją persikelti į naujuosius pastatus Mississauga mieste ir parapijos vardą pakeisti Lietuvos kankinių vardu, taip įamžinant visus Lietuvos kankinius.

Po kun. P. Ažubalio mirties 1980 m., klebonu iki 2006 m. kovo 6 d. buvo prel. Jonas Staškevičius. Mažėjant lietuvių kunigų skaičiui, jis apsiėmė administruoti Šv. Kazimiero parapiją Delhi mieste ir 2006 m. tapo administratorium Šiluvos Mergelės Marijos parapijos Londone. Šiuo metu Lietuvos kankinių parapijos kunigai aptarnauja Mississauga-Toronto, Wasaga Beach ir Delhi miestų lietuvius, o kartu su Prisikėlimo parapijos kunigais - Londono lietuvius. 2006 m. kovo mėnėsį klebonu buvo paskirtas ir iki 2017 m. birželio pabaigos darbavosi kun. Vytautas Staškevičius. Dabar nuo 2017 m. liepos pradžios paskirtas ir tas pareigas eina kun. Nerijus Šmerauskas.

PARISH HISTORY

St. John the Baptist parish began in 1928 when the Lithuanians living in Toronto received permission from Archbishop Neil McNeill to found their own Lithuanian parish. Since most lived in the area along Dundas Street West between Ossington and Bathurst Streets a suitable facility, a former Presbyterian Church, was purchased at the corner of Dundas Street and Gorevale Avenue and consecrated on April 19, 1928. The first appointed parish priest was Fr. Jonas Gervickas.

By 1935 a rectory was built and a basement was dug under the church to create a hall. This was a rather amazing feat since it was accomplished during the depression and only through the extraordinary efforts of the parishioners themselves who dug out the basement with shovels after their normal work hours and on weekends. The hall became the social and cultural centre of the community.

Between 1936 and 1948 there was no Lithuanian priest in Toronto and the parish priest for most of those years was Fr. Vincent McGiveney.

In 1948 there was a great influx of Lithuanians into Canada, who were fleeing USSR oppression. With them came Fr. Petras Ažubalis who would be the pastor of the parish until his death in 1980. During this period the church was enlarged and facilities were built for a Lithuanian newspaper. A community centre, with a chapel, was established at Wasaga Beach, a place where many Lithuanians spent their summers. Permission was received from the Archdiocese of Toronto to provide Masses there for the Lithuanian community.

Alas, the church and hall were still too small for the now large Lithuanian community and no parking facilities were available at the parish.

St. John's Lithuanian Cemetery had been established by Fr. Ažubalis in Mississauga in 1960 and when more land became available adjacent to it, he decided to pursue the idea of moving the Parish to Mississauga where larger facilities could be built and there would be lots of parking available. With the permission of Archbishop Philip Pocock, in 1974 the parish moved to its new home in Mississauga and the parish was renamed in honour of the Lithuanian Martyrs.

After the death of Fr. Ažubalis in 1980, the pastor until March 6, 2006 has been Msgr. Jonas Staškevičius. With the numbers of Lithuanian speaking priests in Canada dwindling, in 1997 Msgr. Staškevičius agreed to take on the administration of St. Casimir's Lithuanian Parish in Delhi, Ontario and in 2006, the administration of Our Lady of Šiluva Lithuanian Parish in London, Ontario as well. At present the priests of Lithuanian Martyrs' Parish provide pastoral care to the Lithuanian communities in Toronto - Mississauga, Wasaga Beach, Delhi and on a shared basis with priests of Resurrection of Our Lord Lithuanian Parish (Toronto) pastoral care in London. In March of 2006 Father Vytautas Staškevičius was appointed as the pastor of Lithuanian Martyrs' parish and took care of the flock until the end of June, 2017. Now the new pastor of the parish is Fr. Nerijus Šmerauskas.

  Edit


Page administrator

Contact Email:
Click here to contact Page Administrator

Lithuanian Martyrs Parish FAQs

Question: Where is Lithuanian Martyrs Parish located?
Answer: Lithuanian Martyrs Parish is located at 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario.

Question: Who is Lithuanian Martyrs Parish's pastor?
Answer: Lithuanian Martyrs Parish's pastor is Fr. Nerijus Šmerauskas.

Question: What time is mass at Lithuanian Martyrs Parish?
Answer: MIŠIŲ VALANDOS Sekmadienį - 10:00 v.r. Pirmadienį - 8:30 v.r. Antradienį - 8:30 v.r. Trečiadienį - 8:30 v.r. Ketvirtadienį - 8:30 v.r. Penktadienį - 8:30 v.r. Šeštadienį - 8:30 v.r. MASS TIMES Sunday - 10:00 am in Lithuanian Monday - 8:30am Tuesday - 8:30am Wednesday - 8:30am Thursday - 8:30am Friday - 8:30am Saturday - 8:30am

Question: What is Lithuanian Martyrs Parish's Facebook page?
Answer: https://www.facebook.com/pages/Lithuanian-Martyrs-Catholic-Church/279217225837517

Question: What is Lithuanian Martyrs Parish's website?
Answer: http://www.anapilis.ca

Question: What denominaiton is Lithuanian Martyrs Parish?
Answer: Lithuanian Martyrs Parish belongs to Roman Catholic denomination.

The power of Christian prayer "Wishing will never be a substitute for prayer".
Ed Cole
Lithuanian Martyrs Parish listing was last updated on the 20th of January, 2020
Subscribe to Updates
Please enter the correct information below. Thank you!
Subject:
Message:
Your Name (not required):
Your Email (not required):
This church page is missing mass times. Please help this page visitors by submitting Lithuanian Martyrs Parish Mass Times. Thank you!
Subject:
Lithuanian Martyrs Parish mass times
Message:
Your Name:
Your Email:
Lithuanian Martyrs Parish Contact Form
Subject:
Your Name:
Your Email:
Message:
Subscribe to updates:
check this box to receive an email message when this page has been modified
Subscribe to Lithuanian Martyrs Parish updates
Subject:
Subscription to Lithuanian Martyrs Parish updates
Your Name:
Your Email:
As soon as Lithuanian Martyrs Parish updates this page, you'll be notified by email.
Go to top arrow Go to bottom arrow