Lithuanian Martyrs Parish
Mississauga ON

L5C 1T3

Tumblr
LinkedIn
Reddit
XING
WhatsApp
VK
Telegram


Who we are

Anapilio svetainė

Anapilio sodyba yra didžiausias lietuvių pastatų telkinys Kanadoje. Didžiuliai Anapilio pastatai su salėmis aptarnauja lietuvius ir kitus apylinkės gyventojus jau nuo 1972 m.

Welcome to Anapilis

Anapilis is the largest Lithuanian-Canadian institution in Canada. The Community Centre with its halls have been serving the people of Mississauga and the greater Toronto area since 1972.Church Address

Lithuanian Martyrs Parish
2185 Stavebank Road
Mississauga, ON L5C 1T3
Canada
Phone: 905-277-4320
Fax: 905-275-1336
Download vCard with Mass Times   Edit

Church Pastor

Fr. Nerijus Smerauskas
Fr. Nerijus Šmerauskas
Pastor
494 Isabella Avenue
Mississauga, ON L5B 2G2
Canada
Phone: 905-277-4320
Fax: 905-275-1336
Download Pastor Fr. Nerijus Šmerauskas vCard   EditQuote of the Day
Psalms 150:1

Praise ye the LORD. Praise God in his sanctuary: praise him in the firmament of his power.

Denomination

Roman Catholic


  Edit

Affiliations

  Edit

Church Website


Social mediaLeadership

Leader Name:
Fr. Nerijus Šmerauskas   Edit
Leader Position:
Pastor   Edit
Formal Title:
  Edit
Leader Address:
494 Isabella Avenue
Mississauga
Ontario
L5B 2G2   Edit
Tel:
Fax:
905-275-1336   Edit
Leader Email:
Leader Bio:
  Edit
  Edit
Other Church Leaders:
Rev. Msgr. John Staskevicius - Residence   Edit

Leadership PhotosAdministration

Admin Name:
  Edit
Admin Position:
  Edit
Admin Address:
494 Isabella Avenue
Mississauga
Ontario
L5B 2G2   Edit
Tel:
Fax:
905-275-1336   Edit
Admin Email:

Mailing Address

  Edit

Driving Directions

A From:
B To:
2185 Stavebank Road, Mississauga, ON
Mode of Travel:
Travel/Directions Tips

Know how to get there? Share the knowledge with others!   Edit


Parking

  Edit


Lithuanian Martyrs Parish Mass Times

MIŠIŲ VALANDOS

Sekmadienį - 10:00 v.r.

Pirmadienį - 8:30 v.r.
Antradienį - 8:30 v.r.
Trečiadienį - 8:30 v.r.
Ketvirtadienį - 8:30 v.r.
Penktadienį - 8:30 v.r.

Šeštadienį - 8:30 v.r.

MASS TIMES

Sunday - 10:00 am in Lithuanian

Monday - 8:30am
Tuesday - 8:30am
Wednesday - 8:30am
Thursday - 8:30am
Friday - 8:30am

Saturday - 8:30am

Lithuanian Martyrs Parish mass times last updated on the 20th of January, 2020
print
PRINT
increase font size
ZOOM
add to calendar
ICAL
subscribe to updates
SUBSCRIBE
  Edit


Share this page:
Tumblr
LinkedIn
Reddit
XING
WhatsApp
VK
Telegram


Worship Languages

  Edit


Dress Code

  Edit


Sunday School / Children and Youth Activities

Under 12s:
  Edit
Under 18s:
  Edit

Local outreach & community activities

  Edit

Other activities & ministries

  Edit

Special Needs/Accessibility

  Edit

Prayers and Hymns

Main Bible:
  Edit
Hymns and Songs:
  Edit


Other information

Average Adult Congregation:
  Edit
Average Youth Congregation:
  Edit
Additional Info:
St. John's Lithuanian Cemetery

VISITING HOURS

Summer (April 1 - October 31):
9:00am - 8:00pm
Winter (November 1 - March 31):
9:00am - 5:00pm

VISITATION DAYS

Spring Mass for the Faithful Departed
is on the first Sunday of June,
(in 2017 on June 4th) at 2:00pm
in the Cemetery Chapel.

Fall Mass for the Faithful Departed
is on the Sunday closest to All Souls' Day,
(in 2017 on November 5) at 2:00pm
in Lithuanian Martyrs' Church   Edit


Church Photos
History of Lithuanian Martyrs Parish, Mississauga ON

PARAPIJOS ISTORIJA

Šv. Jono Krikštytojo parapija buvo įsteigta 1928 m., kai Toronte gyvenantys lietuviai gavo arkiv. Neil McNeil leidimą įsteigti lietuvišką parapiją. Kadangi daugumas gyveno apie Dundas gatvę tarp Ossington ir Bathurst gatvių, buvo nupirkta apylinkėje buvusi prebiterininkų šventovė prie Dundas ir Gorevale gatvių kampo ir konsekruota 1928 m. balandžio 19 d. Parapijos pirmuoju klebonu buvo paskirtas kun. Jonas Gervickas.

1935 m. šalia šventovės buvo pastatyta klebonija, o po šventove buvo pačių parapijiečių laisvalaikiais ir savaitgaliais iškastas rūsys ir įrengta salė. Depresijos metais tai buvo stebėtinas atsiekimas. Salė tapo kultūriniu lietuvių centru.

Nuo 1936 m. iki 1948 m. lietuvio kunigo nebuvo ir tuo metu klebonavo kun. Vincent McGiveney.

1948 m. prasidėjo didelis antplūdis lietuvių Kanadon, pabėgusių karo metu nuo Sovietų priespaudos. Jų tarpe atvyko ir kun. Petras Ažubalis, kuris klebonavo iki savo mirties 1980 m. Jo vadovavimo metu šventovė buvo padidinta ir šalia klebonijos įrengtos patalpos “Tėviškės žiburių” laikraščio redakcijai bei spaustuvei. Wasaga Beach miesto apylinkėje buvo įrengtas lietuviškas centras su koplyčia vasarojantiems apylinkės lietuviams ir gautas Toronto arkivyskupijos leidimas ten lietuviams laikyti Mišias.

1960 m. kun. P. Ažubalis įsteigė lietuviškas kapines būsimame Mississauga mieste. Tuo metu Toronto lietuviams pasidarė per ankštos Šv. Jono Krikštytojo parapijos patalpos, o taip pat nebuvo aikštės automobiliams. Todėl kun. Ažubalis nupirko šalia kapinių dar plotą žemės, kad būtų galima perkelti visas lietuviškas įstaigas bei šventovę erdvion pastatams ir didelei autoaikštei tinkamon aplinkon. Toronto arkiv. Philip Pocock leido 1974 m. parapiją persikelti į naujuosius pastatus Mississauga mieste ir parapijos vardą pakeisti Lietuvos kankinių vardu, taip įamžinant visus Lietuvos kankinius.

Po kun. P. Ažubalio mirties 1980 m., klebonu iki 2006 m. kovo 6 d. buvo prel. Jonas Staškevičius. Mažėjant lietuvių kunigų skaičiui, jis apsiėmė administruoti Šv. Kazimiero parapiją Delhi mieste ir 2006 m. tapo administratorium Šiluvos Mergelės Marijos parapijos Londone. Šiuo metu Lietuvos kankinių parapijos kunigai aptarnauja Mississauga-Toronto, Wasaga Beach ir Delhi miestų lietuvius, o kartu su Prisikėlimo parapijos kunigais - Londono lietuvius. 2006 m. kovo mėnėsį klebonu buvo paskirtas ir iki 2017 m. birželio pabaigos darbavosi kun. Vytautas Staškevičius. Dabar nuo 2017 m. liepos pradžios paskirtas ir tas pareigas eina kun. Nerijus Šmerauskas.

PARISH HISTORY

St. John the Baptist parish began in 1928 when the Lithuanians living in Toronto received permission from Archbishop Neil McNeill to found their own Lithuanian parish. Since most lived in the area along Dundas Street West between Ossington and Bathurst Streets a suitable facility, a former Presbyterian Church, was purchased at the corner of Dundas Street and Gorevale Avenue and consecrated on April 19, 1928. The first appointed parish priest was Fr. Jonas Gervickas.

By 1935 a rectory was built and a basement was dug under the church to create a hall. This was a rather amazing feat since it was accomplished during the depression and only through the extraordinary efforts of the parishioners themselves who dug out the basement with shovels after their normal work hours and on weekends. The hall became the social and cultural centre of the community.

Between 1936 and 1948 there was no Lithuanian priest in Toronto and the parish priest for most of those years was Fr. Vincent McGiveney.

In 1948 there was a great influx of Lithuanians into Canada, who were fleeing USSR oppression. With them came Fr. Petras Ažubalis who would be the pastor of the parish until his death in 1980. During this period the church was enlarged and facilities were built for a Lithuanian newspaper. A community centre, with a chapel, was established at Wasaga Beach, a place where many Lithuanians spent their summers. Permission was received from the Archdiocese of Toronto to provide Masses there for the Lithuanian community.

Alas, the church and hall were still too small for the now large Lithuanian community and no parking facilities were available at the parish.

St. John's Lithuanian Cemetery had been established by Fr. Ažubalis in Mississauga in 1960 and when more land became available adjacent to it, he decided to pursue the idea of moving the Parish to Mississauga where larger facilities could be built and there would be lots of parking available. With the permission of Archbishop Philip Pocock, in 1974 the parish moved to its new home in Mississauga and the parish was renamed in honour of the Lithuanian Martyrs.

After the death of Fr. Ažubalis in 1980, the pastor until March 6, 2006 has been Msgr. Jonas Staškevičius. With the numbers of Lithuanian speaking priests in Canada dwindling, in 1997 Msgr. Staškevičius agreed to take on the administration of St. Casimir's Lithuanian Parish in Delhi, Ontario and in 2006, the administration of Our Lady of Šiluva Lithuanian Parish in London, Ontario as well. At present the priests of Lithuanian Martyrs' Parish provide pastoral care to the Lithuanian communities in Toronto - Mississauga, Wasaga Beach, Delhi and on a shared basis with priests of Resurrection of Our Lord Lithuanian Parish (Toronto) pastoral care in London. In March of 2006 Father Vytautas Staškevičius was appointed as the pastor of Lithuanian Martyrs' parish and took care of the flock until the end of June, 2017. Now the new pastor of the parish is Fr. Nerijus Šmerauskas.   Edit


Historical Photos

Page administrator

Contact Email:

The power of Christian prayer Listen, my friend!
Listen, my friend! Your helplessness is your best prayer. It calls from your heart to the heart of God with greater effect than all your uttered pleas. He hears it from the very moment that you are seized with helplessness, and He becomes actively engaged at once in hearing and answering the prayer of your helplessness.
Lithuanian Martyrs Parish listing was last updated on the 20th of January, 2020
Subscribe to UpdatesChurch Communion Wafer - $24.99

Retail Price: $34.99
You Save: $10.00


Lebanon Christ The King Statue - $29.99

Retail Price: $39.99
You Save: $10.00


Fundrasing Ideas


Church Software


""Birth Of Jesus"" - $34.99

Retail Price: $44.99
You Save: $10.00Diego Velazquez - ""Christ crucified"" (1632) - $29.99

Retail Price: $39.99
You Save: $10.00Dirk Bouts - 'Christ Crowned with Thorns' (1470
Dirk Bouts - "Christ Crowned with Thorns" (1470) - $29.99

Retail Price: $39.99
You Save: $10.00
from: YizzamDiego Velazquez - 'Christ crucified'
Diego Velazquez - "Christ crucified" (1632) - $24.99

Retail Price: $34.99
You Save: $10.00Guido Reni - ""St Mary Magdalene"" (1632) - $29.99

Retail Price: $39.99
You Save: $10.00


Cemetery Angel - $24.99

Retail Price: $34.99
You Save: $10.00


Kids Jesus Fresco Ceiling - $19.99

Retail Price: $29.99
You Save: $10.00


""Virgin Mary Jesus and a lamb"" - $24.99

Retail Price: $34.99
You Save: $10.00
Please enter the correct information below. Thank you!
Subject:
Message:
Your Name:
Your Email:
This church page is missing mass times. Please help this page visitors by submitting Lithuanian Martyrs Parish Mass Times. Thank you!
Subject:
Lithuanian Martyrs Parish mass times
Message:
Your Name:
Your Email:
Lithuanian Martyrs Parish Contact Form
Subject:
Your Name:
Your Email:
Message:
Subscribe to updates:
check this box to receive an email message when this page has been modified
Subscribe to Lithuanian Martyrs Parish updates
Subject:
Subscription to Lithuanian Martyrs Parish updates
Your Name:
Your Email:
As soon as Lithuanian Martyrs Parish updates this page, you'll be notified by email.
Go to top arrow Go to bottom arrow